پاداش کسی که با اخلاص «لااله الاالله» بگوید.

امام صادق (ع) می فرمایند : هر کس از روی اخلاص «لااله الاالله» بگوید ، وارد بهشت می شود و اخلاص او در این است که شهادت دادن به یگانگی خداوند ، او را از محرمات بازمی دارد. و در روایتی دیگر زرّبن حبیش می گوید : از حذیفه شنیدم که می گفت : ذکر «لااله الاالله» همواره خشم خداوند متعال را از بندگانش برمی گرداند ، این زمانی است که در برابر کاستیهای دنیا خود به سلامت دینشان بیندیشند ولی اگر در برابر کاستیهای دین خود به سلامت دنیایشان بیندیشند ، هرچند این ذکر را بگویند ، از آنان پذیرفته نمی شود و به آنان می گویند دروغ می گویید و در این ذکر راستگو نیستید.