کیفر کسی که از غیر خدا به خدا تقرب بجوید.

امام صادق (ع) فرمودند : یکی از عماء بنی اسرائیل آن قدر خداوند را عبادت کرد که مانند چوب باریک شد. خداوند به پیامبر زمان او وحی کرد که به او بگوید که به عزت و جلال و جبروتم سوگند که اگر مرا آن قدر عبادت کنی که اب شوی چنان که دنبه در دیگ آب میشود ، از تو نمی پذیرم مگر از راهی که به تو فرمان داده ام ، به سوی من بیایی.

توضیح: در رابطه با روایت بالا ضروری دیدم توضیحی برای آن بدهم. بعضی از مردم در این زمان مانند همین عابد عمل می کنند و از راهی که خدا مشخص کرده ، از آن راه به سوی آن تقرب نمی جویند بلکه خود یک راهی جدید ابداع می کنند مانند کسانی بدون ولایت اهلبیت (ع) به خداوند تقرب می جویند. مانند خوارج ، وهابیون ، داعش و...