کیفر کسی که فرمان خدا را سبک بشمارد

امام صادق (ع) فرمودند : از غفلت بپرهیزید، ریزا هر کسی غفلت بورزد به زیان خود اوست و بپرهیزید از اینکه فرمان خدا را سبک بشمارید زیرا هر کس فرمان خداوند باری تعالی را سبک بشمارد خداوند او را در روز قیامت ذلیل و خوار می گرداند.