پاداش کسی که هنگام ورود به مستراح « بسم الله» بگوید.

امیرالمومنین علی(ع) می فرمایند : هرگاه کسی برای بول کردن یا غیر از آن خود را برهنه کند ، «بسم الله» بگوید ، زیرا شیطان چشم خود را از او می پوشد تا فارغ گردد.