پاداش کسی که هنگام وضو نام خدا را برزبان می آورد.


امام صادق (ع) فرمودند : هرکس در حال وضو نام خدا را بر ببرد ، تمام بدنش پاکی می گردد و وضویش تا وضوی دیگر کفاره گناهان او میان این دو وضو خواهد بود اما هر کس نام خدا را نبرد ، بدنش جز جایی که آب به آن نرسیده ، پاک نخواهد شد.