کیفر کسی که از ستمگر پیروی کند.

رسول خدا فرمودند : خداوند متعال فرموده است : بی تردید ، من آن رعیتی که در میان امت اسلام از پیشوای ستمگر بی ارتباط با خدا پیروی کرده است ، عذاب خواهم کرد. هرچند آن رعیت نیکوکار و پرهیزگار باشد و قطعا آن رعیتی که درمیان امت اسلام از پیشوای هدایتگر با خدا پیروی کند ، درخواهم گذشت اگر چه آن رعیت ستمکار و گناهکار باشد.