کیفر کسی که با خاندان پیامبر (اهلبیت اطهار(ع)) دشمنی کند.

رسول خدا(ص) فرمودند : هرکس با ما خاندان دشمنی کند ، خداوند او را یهودی بر می انگیزد. پرسیدند : هرچند شهادتین را گفته باشد؟ حضرت فرمودند: آری! زیرا او با گفتم شهادتین فقط خون خود را حفظ کرده یا از دادن جزیه با ذلت و خواری مصون گشته است. سپس تکرا فرمودند: هرکس با ما خاندان دشمنی کند خداوند او را یهودی برمی انگیزد.