مسیحیان مساله بشر بودن حضرت عیسی (ع) و نیازهاى مادى او را چگونه توجیه مى کنند؟

پاسخ اجمالی:

      یکى از بزرگ ترین مشکلات مسیحیان توجیه ادعاى خدایى حضرت مسیح(ع)، در برابر نیازهای انسانی اوست. آنان گاهى به ناچار براى مسیح(ع) دو جنبه قائل می شوند: «جنبه لاهوت» و «جنبه ناسوت»، و می گویند: از نظر لاهوت فرزند خدا و خود خداست، اما از نظر ناسوت جسم و مخلوق خدا است. امثال این توجیهات بهترین نشانه ضعف و نادرستى منطق آنهاست.


پاسخ تفصیلی:

     مساله بشر بودن مسیح(علیه السلام) و نیازهاى مادّى و جسمانى او که قرآندر آیات خود روى آن تکیه کرده است یکى از بزرگ ترین مشکلات براى مسیحیان مدعى خدایى او شده که براى توجیه آن بسیار دست و پا مى زنند و گاهى ناچار مى شوند براى مسیح(علیه السلام) دو جنبه قائل شوند: «جنبه لاهوت» و «جنبه ناسوت».

از نظر «لاهوت» فرزند خداو خود خداست. و از نظر «ناسوت» جسم است و مخلوق خداو امثال این توجیهات که بهترین نشانه ضعف و نادرستى منطق آنهاست. اگر پرستش مخلوقى جایز باشد باید بت پرستى بت پرستان نیز مجاز شمرده شود؛ زیرا در مخلوق بودن، همه برابر و مساویند و در حقیقت ایمانبه الوهیت مسیح(علیه السلام) یک نوع بت پرستى است نه خداپرستى! (1)


منبع:

(1). گردآوری از کتاب: تفسیر نمونه، آیت الله العظمی مکارم شیرازی، دارالکتب الإسلامیه، چاپ سی و نهم، ج 5، ص 56.