پرسش : زردتشتیان چگونه به شرک در خالقیّت مبتلا شده اند؟