پاداش ده خصلت

امام باقر (ع) فرمودند : 10 خصلت است که هرکسی که با آنها خدا را ملاقات کند وارد بهشت می شود.

1و2.اقرار به یگانگی خدا و اینکه حضرت محمد(ص) پیامبر اوست.

3. اقرار به آنچه که حضرت محمد(ص) از جانب خدا آورده است.

4. برپا داشتن نماز

5. پرداخت زکات

6. روزه ماه مبارک رمضان

7. حج خانه خدا

8. دوستی با دوستان خدا

9. دشمنی با دشمنان خدا

10. دوری جستن از هرچیزی که مست کننده است.